vrijwillige coach voor de afdeling Leek-Tolbert

o.s.steunpunt Groningen

‘Onderling Sterk Leek- Tolbert is een belangenvereniging “door en voor” mensen met

een verstandelijke beperking. Onderling Sterk is niet afhankelijk van zorginstellingen en

heeft als doel mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen in het

meedoen in de samenleving en om op te komen voor de belangen van de mensen met

een verstandelijke beperking.

‘Onderling Sterk’ ledenavonden organiseert activiteiten rondom thema’s en praat over

allerlei onderwerpen zoals: opkomen voor jezelf, werken, wonen, vriendschap etc.

Om het mensen met een verstandelijke beperking mogelijk te maken zelf voor hun

belangen op te komen, is het nodig dat ze hierbij ondersteuning krijgen van een coach.

Hij of zij zal de mensen in het bestuur van de vereniging stimuleren en helpen bij de

uitvoering van de verschillende werkzaamheden, zoals het voorzitterschap, financiën en

het samen notuleren van de vergaderingen.

Van de coaches wordt verwacht dat ze:

- Dat hij of zij iets heeft met de doelgroep heeft.

- Het een uitdaging vinden om mensen met een beperking dingen zelf te laten

doen, hun grenzen te laten verleggen en actief te laten meedoen in de

samenleving;

- uitgaan van de kwaliteiten en mogelijkheden van de mensen met een beperking;

- mensen met een verstandelijke beperking als gelijkwaardig beschouwen.

De afdeling Onderling Sterk Leek-Tolbert komt een keer in de 6 à 8 weken bij elkaar op

een dinsdagavond. De coach is bij de vergadering aanwezig en helpt bij het

voorbereiden van deze bijeenkomst. Ook ondersteunt de coach de vereniging bij het

organiseren van activiteiten. Het komt neer op ongeveer 30 uur op jaarbasis.

Het zou fijn zijn als de coach ook soms overdag tijd heeft om te helpen. En samen met

een coaches die er nu ook al bij is