gastdocent basisschool

BBS de Verwondering

WijwillendeleerlingenvanBBSdeVerwonderingkennislatenmaken
metverschillendeonderwerpennaasthetvasteschoolcurriculum.
Denkaanalledaagseactiviteitenalskokenenbakkenof
ontspannings-encreatieveactiviteiten,sportenenspelof
informatievelessenzoalsgeschiedenis.Hiervoorzoekenwe
vrijwilligersdiegepassioneerdzijnovereenonderwerpeneen
gastleswillenverzorgen.

Wehebbenditschooljaar4keereenperiodevan4weken
georganiseerdwaarinweatelierswillenaanbiedenaanonze
leerlingen.Wezoekenervaringsdeskundigendieonzeleerlingen4
maaleengastleskunnengevenvanmaximaal1uuren15min.Jekunt
jeaanmeldenvooreenvastedagindeweek(mat/mdo)voor4weken
achtereenvan12:30tot14:00.Jekrijgt3tot8leerlingenvan
groep3totgroep8.

Periode1 en 2 zijn reedsgeweest

Periode3week9t/mweek12
startendeopmaandag28februari

Periode4week19t/m/22
startendeopmaandag9mei

Deleerkrachtengevenzelfookeenatelier.Elkedagindieperiode
wordenerminimaal3verschillendeateliersaangebodenende
kinderenkunnendanvoorafgaandaandeperiodekiezenwelkeateliers
zedieperiodewillenvolgen.Eenatelierkanook2xperweekzijn
vooreenwatgroterproject.Jehebtdandusvoordieperiodevan4
wekensteedshetzelfdegroepjekinderen.

Voorbeelden van de huidige ateliers zijn:
sporen zoeken in het bos
wandelen met de boswachter
keuken experimentjes
yoga/mediatie
Computers uit elkaar halen en bouwen
koken
mountainbike
klankschalen

Heb je een passie en een talent kom dit delen met onze leerlingen!